Anasayfa > DİNİ KİTAPLAR > VESÂYET AKDİNİN MEYDANA GELME ŞARTLARI

VESÂYET AKDİNİN MEYDANA GELME ŞARTLARI
PUAN : 1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading ... Loading ...
OKUNMA : 711 EKLENME : 15/08/2013 GÜNCELLENME : 31/08/2013 VESÂYET AKDİNİN MEYDANA GELME ŞARTLARI Facebook'ta paylaş VESÂYET AKDİNİN MEYDANA GELME ŞARTLARI İçin Yorum Yap

VESÂYET AKDİNİN MEYDANA GELME ŞARTLARI

  1) Vasî ile ilgili şartlar: Vasinin; akıllı, ergin, hür, adaletli, ehliyetsizin işlerini yürütebilecek güç ve tecrübeye sahip olması, güvenilir ve müslüman olması gerekir. Bu yüzden çocuk, gayri müslim veya malı telef edeceğinden korkulan bir fâsık vasî tayin edilse hâkim bu tayini iptal ederek, ehil olanını atayabilir. Ancak bunların hâkim kararına kadar yapacağı tasarruflar geçerli olur. Diğer yandan vasî tayin edildikten sonra çocuk ergin, gayri müslim müslüman olsa veya fâsık tevbe etmiş bulunsa artık hâkim bunları vasîlikten azledemez.
İslâm devletinin tebealığını kabul etmiş olan ehl-i kitabın (zimmî) bir müslümanı vasî tayin etmesi geçerlidir. Nitekim vekil tayin etmesi de böyledir. Ancak zımmînin miras malları arasında şarap veya domuz gibi Müslümanlarca değeri olmayan bir mal bulunursa, müslüman vasînin, bunların satışını sağlamak için güvenilir bir zimmîyi vekil tayin etmesi gerekir. Bu, Hanefîlerin görüşüdür. İmam Şafiî’ye göre böyle bir vesayet sözleşmesi geçerli değildir. Çünkü din ayrılığı müslümanın zimmîden miras almasına engel olduğu gibi, onun zimmîye vasî olmasına da engel teşkil eder. Bir zimmî ise müslümana vasî olamaz. Onun müslümana vasî olamayışı, kâfirin müslüman üzerinde velayet yetkisinin bulunmayışı yüzündendir. Çünkü zimmî bu konuda haksızlık yapma ithamı altındadır. Kur’ân-ı Kerîm’de müslümanların işlerini gayri müslimlere bırakmamalarını bildiren çeşitli âyetler vardır. Bazıları şunlardır: “Allah mü’minlerin aleyhine kâfirlere hiçbir yol vermeyecektir” (en-Nisâ’, 4/141.) “Ey iman edenler! Sizden olmayanları sakın dost edinmeyin. Onlar size kötülük yapmaktan geri durmazlar. Sizin sıkıntıya düşmenizi isterler. Kinleri ağızlarından dökülür, sinelerinin gizlediği ise daha büyüktür” (Âl-i İmrân, 3/118) “Ey iman edenler! Mü’minleri bırakıp da kâfirleri dost ve idareci edinmeyin. Kendi aleyhinizde Allah’a apaçık bir delil mi vermek istiyorsunuz?” (en-Nisâ’, 4/144.) “Ey iman edenler! Yahudi ve Hristiyanları dost ve idareci edinmeyin. Onlar birbirinin dostudurlar. Sizden kim onları dost edinirse, şüphesiz onlardan olur. Şüphesiz Allah zâlim topluluğu hidayete erdirmez” (el-Mâide, 5/51.)
Küfür ehlinden olunca en yakın hısımların bile bir mü’min üzerinde velayet veya vesayet hakkı bulunmaz. Âyette şöyle buyurulur: “Ey iman edenler! Eğer küfrü imana tercih ediyorlarsa, babalarınızı ve kardeşlerinizi dost ve idareci edinmeyin. Sizden kim onları dost ve idareci (velî) edinirse işte onlar, zâlimlerin ta kendileridir” (eş-Şirâzî, a.g.e., l, 449.)
Diğer yandan vasînin erkek olması ve gözlerinin görmesi şart değildir. Bu yüzden kadın da küçüklerin ve akıl hastası gibi eksik ehliyetlerin vasîsi olarak tayin edilebilir. Çünkü, o şahitlik yapma ehliyetine sahiptir. Nitekim Hz. Ömer (r.a) kızı için Hz. Hafsa (ö. 41/244)’yı vasî tayin etmiştir. (Dârimî, Vesâyâ, 41.) Hatta küçük çocuklar için annenin vasî yapılması başka kadınlardan daha uygundur.
Birden çok kişinin vasî tayin edilmesi de caizdir. Bunların birlikte veya ayrı zamanlarda belirlenmesi de mümkündür. Bu durumda iki vasîden birisi tek başına tasarrufta bulunamaz. Ancak vasî tayin edenin icazet vermesi durumu müstesnadır. (İbn Âbidîn, a.g.e., V, 496 vd.; ez-Zühaylî, VIII, 134, 135.)
2) Vasî tayin edenle ilgili şartlar: Akıllı, hür ve yükümlü herkesin vasî tayin etmesi geçerli olur. Akıl hastalığı veya bunama gibi bir nedenle kısıtlı bulunan baba, çocuklarına küçüklük veya sefihlik sebebiyle vasî tayin edemez. Mâlikî ve Hanbelîlere göre temyiz gücüne sahip olan kimsenin vasî tayin etmesi geçerli olur.
Şâfiîlere göre küçük çocuklar için vasî tayin edecek olan kimsenin, İslâm’a göre bu çocuklar üzerinde velayet hakkının bulunması gerekir. Bunlar baba, dede ve büyük dededir. Bunlar varken erkek kardeş, amca, önceki vasî ve kayyımın tayin edilmesi geçerli olmaz. (el-Mergînânî, el-Hidâye maa’l-Feth, VIII, 489, 503; İbn Âbidîn, a.g.e., V, 494 vd., eş-Şirbinî, a.g.e., III, 74 vd.; eş-Şirazî, a.g.e., l, 463, 464.)
3- Vesayetin konusu: Vasî tayininin belirli kişi, mal veya belirli konular için yapılması gerekir. Böylece vasî konuyu öğrenmiş, yapacağı işin sınırlarını çizmiş ve konuyu koruma altına alma imkânı doğmuş olur. Çünkü vasî tayini vekil tutma gibidir. Buna göre vesayet konusu; borcu ödemek veya alacakları tahsil etmek, küçük çocuk, akıl hastası ve sefih gibi reşîd sayılmayan kimselerin işlerine bakmak; emanetleri sahiplerine vermek ve başkasındaki emanetleri almak ve gaspedileni geri vermek bunlar arasında sayılabilir.
Küçüklere vasî tayini mutlak ifadelerle yapılmışsa, bu çocuğun şahsı ve malları ile ilgili tasurruflarda belde örfüne göre amel edilir. (ez.Zühaylî, a.g.e., VIII, 137.)
4- Vesayet akdinin yapılışı: Vesayet akdi icap ve kabul ile meydana gelir. Vasî tayin edenin; “Sen benim vasîmsin” “Sen benim malımda vasîmsin” veya “Sen benim vefatımdan sonra vekilimsin” yahut, “Vefatımdan sonra çocuklarımı sana teslim ettim, onların işlerini sen yönet” gibi ifadelerle yapılacak teklif karşı tarafça da kabul edilince vesayet sözleşmesi meydana gelir.
Vasî vesayet teklifini, vasî tayin edenin bilgisi altında reddetse bu red geçerli olur. Eğer vasî tayin edenin bilgisi yoksa onun bakımından aldanma olmaması için red onun bulunmadığı mecliste geçerli olmaz. Vasî tayin edilen susar ve bu arada vasî tayin eden ölürse, vasînin red veya kabul hakkı vardır.
Vesayet sözle olduğu gibi fiil ile de gerçekleşebilir. Meselâ; bir kimse vasî tayin edildiğini bilmeksizin mirasçıların bir malını satsa veya onlara yarayışlı bir şey satın alsa veya ölenin bir borcunu ödese yahut alacağını tahsil etse vasiliği fiilen kabul etmiş sayılır.
Vasînin görev alanına vasî tayin edenin çocukları girdiği gibi bu çocukların ölümü halinde onların çocukları da girer.
Vasî ile birlikte nâzır tayini de caizdir. Nâzırın tasarrufa yetkisi yoktur. Ancak onun bilgisi olmadıkça vâsi tek başına tasarrufta bulunamaz. Aksi halde yetimin malında meydana gelecek zararı tazmin etmesi gerekir.
Vesayet görevinin, Allah’a yaklaşmak gayesiyle ücretsiz yapılması gerekir. Ancak vasî tayin eden, vasî için vasiyeti infaz bedeli olarak bir ücret belirlese bu iş sözleşmesi geçerli olmaz. Çünkü bu sözleşme vasî tayin edenin ölümünden sonra yürürlüğe girmesi gerekeceği için böyle bir iş akdi geçersiz olur. Ancak böyle bir ücret bir atıyye olarak mirasın üçte birine kadar olan bölümünden verilir. Yine vasî tayin eden; “Benden sonra çocuklarım üzerinde vasî olması için sana şu kadar ücret verdim” dese bu şart batıl olur, fakat başka bir açıdan ona hizmeti karşılığında belli bir malı veya ücreti vasiyet yoluyla bırakmış olur. (Bilmen, a.g.e., V, 179, 180.)
Diğer yandan vesayet akdinin bir süreye ve şarta bağlanması caizdir. Meselâ; “seni bir yıl süreyle veya oğlum erginlik çağına girinceye veya Ahmed dönünceye kadar vasî tayin ettim” denilse sınırlı bir süre için vâsi tayini söz konusudur. Şarta bağlama ise şöyle olur: “Ben ölürsem, seni vasî tayin ediyorum” demek gibi. Çünkü vasî tayininde bir takım bilinmezlikler ve tehlikeler söz konusudur. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s) Zeyd b. Hârise’yi Mûte Gazvesine gidecek olan bir askeri birliğe komutan tayin etmiş ve şöyle buyurmuştur: “Zeyd’in başına bir felâket gelirse, ondan sonra Cafer, Cafer’in başına felâket gelirse Abdullah b. Revâha (r. anhûm) komutayı ele alsın”.(Buhârî, Cihâd, 7, Cenâiz, 4; İbn Hanbel, III, 113, 118, V, 299, 301.)


Etiketler: , ,


Kategori: