Anasayfa > DİNİ KİTAPLAR > VÂSİNİN TASARRUFLARI

VÂSİNİN TASARRUFLARI
PUAN : 1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading ... Loading ...
OKUNMA : 995 EKLENME : 15/08/2013 GÜNCELLENME : 31/08/2013 VÂSİNİN TASARRUFLARI Facebook'ta paylaş VÂSİNİN TASARRUFLARI İçin Yorum Yap

VÂSİNİN TASARRUFLARI

  İslâm’da yetim malı, vakıf malları ve beytülmale ait mallar yönetim bakımından aynı nitelikte sayılmıştır. Kur’an’da yetim mallarının yönetimi için vasilere hitap edilerek şöyle buyurulmuştur: “Yetim malına en güzel olanın dışında yaklaşmayın”. (el-En’am, 6/152.) Burada yetim malını en güzel yönetme, bunları yetimin yararına olacak şekilde tasarruf etmeyi gerektirir. Bu da yetim adına mal alırken ya da yetimin malını satma ya da kiraya verme durumlarında rayiç bedelleri dikkate almakla gerçekleşir. Vakıf ve beytülmal ya da İslâm toplumunun ortak mallarının yönetiminde de tasarruf yetkisi sahiplerinin bu kuruluşların aleyhine olarak piyasa fiyatı dışına çıkması caiz olmaz.
1) Vasînin alım-satımı:
Hanefîlere göre vasînin yabancıya satması ve ondan mal satın alması, İnsanların aldanmayı âdeten hoş karşıladıkları ölçüler içinde kaldığı sürece geçerli olur. Bu da “yesîr gabin (az aldanma)” adını alır. Çünkü bundan kaçınmak mümkün olmaz. Âdeten hoş karşılanmayan ölçüde alış-veriş ise caiz olmaz. Bu da “fahiş gabin (çok, aşırı aldanma)” adını alır. Hanefîlere göre fahiş gabin; bilirkişilerin değerlendirme alanına girmeyen aşırı derecede yüksek veya düşük satış bedelini ifade eder.
Belh fakihlerinden Nusayr b. Yahya (ö. 268/881), satım akdine konu olan malların piyasadaki alış-veriş hızını ve devir kabiliyetini dikkate alarak fahiş gabin oranlarını rayiç bedelin üstünde gayri menkulde % 20, hayvanlarda % 10 ve menkul eşyada % 5 olarak belirlemiştir. Piyasa fiyatının bu ölçülerin altında veya üstündeki satış veya alışların fahiş gabin sınırına girdiği kabul edilmiştir. Mecelle’nin 165. maddesinde bu öçlüler esas alınmıştır.
Diğer yandan Mâlikîler fahiş gabni malın değerinin üçte birinden fazla bir fiyatla satış olarak belirlerken, Şâfiîlerin fahiş gabin için belli bir miktar üzerinde durmadıkları görülür. (bk. İbn Nüceym, el-Bahru’r-Râik, Mısır 1334, VII, 169; Ali Haydar, Düraru’l-Hukkâm, l, 247; İbn Âbidîn, a.g.e., IV, 159; İbn Hazm, el-Muhallâ, Mısır 1389, IX, 454 vd.; Döndüren, İslâm Hukukuna Göre Alım-Satımda Kâr Hadleri, s. 145 vd.)
Kısaca vasînin velayeti toplum maslahatı ile sınırlıdır. Bu da alış-verişlerde fahiş gabin ölçüsünde rayiç bedelin dışına çıkmamayı gerektirir.
Vasî, yetimin malını kendisi için satın alsa veya kendi malını ona satsa, eğer vasî hakimin tayin ettiği bir vâsi ise bu muameleler mutlak olarak caiz olmaz. Eğer babanın tayin ettiği vasî ise Ebû Hanife’ye göre, akar kabilinden olmayan bu satış veya alışın küçüğe açık olarak bir yararı varsa muamele caiz olur. Bu yararın ölçüsü de malın değerinin yarısı kadar eksik olmasıdır. Ebû Yusuf ve İmam Muhammed’e göre ise bu alış-veriş mutlak olarak caiz değildir. (İbn Âbidîn, a.g.e., V, 500 vd.)
Ancak babanın küçük çocuğuna ait bir malı rayiç bedeli veya âdeten insanların aldanmayı hoş karşıladığı (yesîr gabin) ölçüdeki bir fiyatla kendisi için satın alması caiz olur.
Ebû Hanîfe’ye göre vasî yetimin akarını değerinin iki mislinden aşağıya alamayacağı gibi kendi akarını da yetim için değerinin yarısından fazlaya satamaz. Ebû Yusuf ve İmam Muhammed’e göre bu satıp alma mutlak olarak caiz değildir. (Bilmen, a.g.e., V, 183.vd.)
Vasî yetimin malını ticaretle nemâlandırmak ve bu malda tasarruf yapmak zorunda değildir. Eğer bunu yaparsa Ebû Hanîfe ve Muhammed’e göre kârını (ribh) tasadduk eder.
Hanefîler dışındaki çoğunluğa göre ise vasî maslahata uyarak küçüğün malında tasarrufta bulunabilir.
2- Vasînin vekil veya başka bir vasî tayin etmesi:
Hanefî ve Mâlikîlere göre vasînin başkasını vasî teyin etmesi caizdir. Şafiî ve Hanbelîlere göre ise vasînin böyle bir tasarrufta bulunabilmesi için vasî tayin eden kimsenin izni gerekir. Çünkü vasî onun izniyle tasarrufta bulunmaktadır. Bu ikinci grup müctehitlere göre vasînin vekil tayin etmesi de geçerli olmaz. (İbn Âbidîn, a.g.e., V, 499; eş-Şirâzî, a.g.e., l, 464; ez-Zühayli, a.g.e., VIII, 142.)
3) Vasînin diğer tasarrufları:
Vasiyetimin malını karz-ı hasen yoluyla veremez. Eğer verirse tazmin eder. Hâkimin ise bu yetkisi vardır. Vasî, bu malı kendisine karz (ödünç) olarak alsa, caiz olmaz ve borç olarak almış sayılır. (İbn Âbidîn, a.g.e., V, 503.)
Çocuklarının mallarında tasarruf velayet ve yetkisi önce babalarına, sonra babalarının vasilerine, sonra vasilerinin vasîlerine aittir. Bunlar bulunmadığı takdirde sahih dedelerine, bundan sonra onların vasîlerine, sonra bu vasîlerin vasîlerine ait bulunur. Bunlar da bulunmazsa hâkime ve hâkimin nasb edeceği vasîlere ait olur.
Şafiîlere göre sahih dede hayatta olunca başkasını vasi tayin etmek caiz olmaz. Ancak vasiyet edenin ölüm tarihinde sahih dede vefat etmiş durumda olursa, başkasını vasî tayini geçerli olur.


Etiketler: , ,


Kategori: