Anasayfa > DİNİ KİTAPLAR > HULLENİN DAYANDIĞI DELİLLER

HULLENİN DAYANDIĞI DELİLLER
PUAN : 1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading ... Loading ...
OKUNMA : 817 EKLENME : 16/08/2013 GÜNCELLENME : 31/08/2013 HULLENİN DAYANDIĞI DELİLLER Facebook'ta paylaş HULLENİN DAYANDIĞI DELİLLER İçin Yorum Yap

HULLENİN DAYANDIĞI DELİLLER

  Hullenin dayanağı âyet ve hadistir.
Kur’an-ı Kerîm’de; boşamanın iki defa olduğu, bundan sonra ya iyilikle tutmak veya güzellikle salıvermek gerektiği belirtildikten sonra (el-Bakara, 2/229) şöyle buyurulur: “Yine erkek karısını (üçüncü defa olarak) boşarsa, ondan sonra kadın başka bir erkekle evleninceye kadar ona helal olmaz. Bununla birlikte, eğer bu yeni koca da onu boşarsa, onlar Allah’ın sınırlarını ayakta tutacaklarını zannederlerse (iddet sonunda) birbirine dönmelerinde her ikisi hakkında bir sakınca yoktur.” (el-Bakara, 2/230)
Buna göre meşru bir hullenin şartları şunlardır:
1) Kadın bir defada veya ayrı zamanlarda üç defa boşanmış olacak ve iddetini tamamlamış bulunacak.
2) Bundan sonra başka bir erkekle sahih nikâhla evlenmiş olacak. Buna göre bir erkek bu kadınla zina etse veya şüpheye dayalı olarak cinsel temasta bulunsa helallik meydana gelmez. Çünkü bu bir evlilik değildir.
3) İkinci evliliğin sahih olması gerekir. Bu yüzden fasit nikâhla evlilik ve buna dayalı cinsel temas yeterli olmaz. Çünkü fasit nikâhla gerçek bir evlilik meydana gelmez. Âyette “başka bir koca ile nikâhlanıncaya kadar” buyurulmuştur. Nikâhın mutlak söylenmesi sahih olmasını gerektirir.
4) İkinci kocanın bu kadınla cinsel temasta bulunması gerekir. Başka türlü bir tatmin kadını eski kocasına helal kılmaz. Çünkü Allah’ın Rasûlü, helal olmayı birbirlerinin balını tatmaya bağlamış ve eşinden üç defa boşanan Rifâa el-Kurazî’nin karısına şöyle buyurmuştur: “Rifâa’ya dönmek mi istiyorsun? Sen onun balcağızından, o senin balcağızından tadıncaya kadar hayır.” (Buhârî, Libâs, Talâk, 23, 7, 37; Ebû Dâvud, Talâk, 49; Nesâî, Talâk, 9; İbn Mâce, Talâk, 32; Mâlik, Muvatta, Nikâh, 7, 18; eş-Şevkânî, a.g.e., VI, 253.)
“Balcağızdan tatma” ile kastedilen, eşlerin cinsel temasta bulunmasıdır. Bunun için sünnet yerlerinin kaybolması yeterli olup, meninin gelmesi şart değildir. Hasan el-Basrî’ye göre ise kadın ancak inzal bulunan bir cinsel temasla eski kocasına helal hale gelir.
Ebû Hanîfe ve Şafiî’ye göre hayız veya nifas durumunda yapılan cinsel temas da, eski kocası ile arasındaki evlenme engelini kaldırır. İkinci koca akıllı ve ergin olabileceği gibi, akıl hastası veya erginlik çağına yaklaşmış çocuk (mürâhık sabî) da olabilir. (Murahık sabi: Kadınlara karşı şehvet duyan çocuk olup, kimi Hanefiler bunu on yaşla sınırlamıştır.) Çünkü akıl hastası veya çocuğun cinsel temasına da mehir ve haramlık gibi evlilik hükümleri uygulanır.
5) İkinci evliliğin ölüm, fesih veya boşanma gibi bir nedenle sona ermiş olması gerekir.
6) Kadın, ikinci kocadan olan iddetini de tamamlamış bulunmalıdır.
Ancak bu şartlar yerine geldikten sonra bir erkeğin üç defa boşadığı karısıyla yeniden evlenmesi caiz olur. (bk. el-Kâsânî, a.g.e., III, 187 vd.; el-Meydânî, a.g.e., III, 58; el-Cassâs, Ahkâmü’l-Kur’ân, thk. M. es-Sâdık, Dâru’l-Mushaf, Kahire, t.y., II, 88, 89; İbn Rüşd, a.g.e., II, 86; eş-Şîrâzî, a.g.e., II, 46; İbn Kudâme, a.g.e., VI, 645 vd.)
Diğer yandan üçlü boşamadan sonraki hulle şartı veya cezası taraflara ağır geldiği için, gerçekte 5-6 ay gibi iddet süreleri geçmedikçe gerçekleşme imkânı bulunmayan hulleyi, anlaşmalı yollarla çok kısa süreye sığdırma uygulamaları görülmüştür, işte İslâm’a saldırmak isteyenlerin tenkit malzemesi olarak kullandıkları ve kimilerinin de şer’î hile olarak nitelendirmek istedikleri hulle, bu sonuncusudur. Biz aşağıda bunu anlaşmalı hulle başlığı altında inceleyeceğiz.


Etiketler: , ,


Kategori: