Anasayfa > DİNİ KİTAPLAR > BOŞANMIŞ KADININ İDDETİ

BOŞANMIŞ KADININ İDDETİ
PUAN : 1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading ... Loading ...
OKUNMA : 823 EKLENME : 16/08/2013 GÜNCELLENME : 31/08/2013 BOŞANMIŞ KADININ İDDETİ Facebook'ta paylaş BOŞANMIŞ KADININ İDDETİ İçin Yorum Yap

BOŞANMIŞ KADININ İDDETİ

  Boşanmış bir kadın hamile olmaz ve ay hali görecek bir yaşta bulunursa üç hayız ve temizlenme süresince iddet bekler. Kur’an’da şöyle buyurulur: “Boşanan kadınlar kendi başlarına üç hayız ve temizlenme (kurû) süresi beklerler”. (el-Bakara, 2/228.) Kurû sözcüğünün tekili olan “kar”‘ sözlükte hem hayız ve hem de hayızdan temizlenme anlamlarına gelir.
Hanefîlerle Hanbelîlere göre kurû, üç ay halini ifade eder. Buna göre boşanma iddetinin belirlenmesi şöyle olur: Kadın temiz günlerinde boşanmışsa, üçüncü ay halinden temizlenince iddetini tamamlamış olur. Hayızlı olduğu günlerde boşanmışsa, içinde boşandığı ilk hayız dışındaki üçüncü hayzın sonunda iddeti bitmiş bulunur. Ancak yukarıda “bid’at sayılan boşama” konusunda açıkladığımız gibi, kadını ay hali günlerinde boşamak sünnete aykırıdır. (el-Kâsânî, a.g.e., III, 191 vd.; İbnü’l-Hümâm, Fethu’l-Kadîr, III, 269-272; İbn Kudâme, el-Muğnî, VII, 449, 456 vd.)
Şafiî ve Mâlikîlere göre ise kurû’, boşanan kadının temiz günlerini ifade eder. Buna göre, kadın temiz günlerinde boşanmışsa, içinde boşandığı temizlik kısa bir süre bile sürse bir temizlik sayılır, bunun dışında ikinci temizlik süresi sonunda iddet biter. Hayız günlerinde boşanmışsa üç temizlik süresi bütün olarak gerçekleşir. (ez-Zühaylî, el-Fıkhu’l-İslâmî ve Edilletüh, VII, 639, 640.)
Kurû’, zıt anlamlı sözcüklerden olup mezhep müctehitleri bu konudaki tercihlerini yaparken çeşitli nass’lara (ayet-hadis) dayanmışlardır. (Deliller için bk.) Nitekim Hanefîlere göre hayız anlamı şu delillere dayanır:
Kur’an’da; “Boşanan kadınların rahimlerinde Allah’ın yarattığı şeyi gizlemeleri helal olmaz”. (el-Bakara, 2/228.) Burada gizlenen şey hayız halidir. Ebû Hubeyş kızı Fâtıma’nın ay halinde iken namazın durumunu sorması üzerine Allah’ın elçisi şöyle cevap vermiştir: “Kurû’ günlerinde namazı bırak”. (Tirmizî, Tahâre, 94.) Burada Allah’ın elçisinin “kar”‘ sözcüğünü “hayız” anlamında kullandığı açıktır. Başka bir hadiste de aynı anlam daha açık görülür. “Cariyenin boşanma sayısı iki, iddeti de iki hayızdır” (İbn Mâce, Talâk, 30.) Burada kurû’dan maksadın ay hali olduğu açıkça ifade olunmuştur.
Şafiî ve Mâlikîlerin dayandığı deliller şunlardır:
Kur’an’da; “Onları iddetleri içinde boşayın” (et-Talâk, 65/1.) buyurulur. Bunun anlamı “iddet süresi içinde boşayın” demektir. Kadını ay hali günlerinde boşamak yasaklandığına göre, bundan kastedilenin temizlik günleri olduğu açıktır. Diğer yandan Hz. Âişe (r. anhâ)’nın şöyle dediği nakledilmiştir: “Siz kurû’dan maksadın ne olduğunu biliyor musunuz? Bundan maksat “kadının temiz günleridir”, İmam Şafiî buna şunu eklemiştir. Konu kadınlarla ilgili olduğu için bunu Âişe’nin daha iyi bilmesi gerekir. (er-Râzî, et-Tefsîru’l-Kebîr, VI, 94; Muhammed Ebû Zehra, Usûlü’l-Fıkıh, s.129.)
Sonuç olarak kadın, ortalama ayda bir defa hayız görüyorsa, boşanma iddeti yaklaşık üç aylık süre içinde gerçekleşir.


Etiketler: , ,


Kategori: