Anasayfa > DİNİ KİTAPLAR > A’LÂ SÛRESİ

A’LÂ SÛRESİ
PUAN : 1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading ... Loading ...
OKUNMA : 719 EKLENME : 27/07/2013 GÜNCELLENME : 25/08/2013 A’LÂ SÛRESİ Facebook'ta paylaş A’LÂ SÛRESİ İçin Yorum Yap

A’LÂ SÛRESİ

Kur’an-ı Kerîm’in seksenyedinci suresi. İsmini ilk ayette geçen “el-A’lâ” kelimesinden almaktadır. Mekke
devrinin ilk zamanlarında nazil olmuştur. Ayetlerinin kısa kısa oluşu, Allah’ın (c.c.) yeryüzündeki
ayetlerine dikkat çekerek insanı tefekküre sevketmesi, bu surenin de Mekkî olduğuna delîldir. Zâten Cumhur
(müfessirlerin çoğu) da bu görüştedir. (Elmalılı Hamdi Yazır, Hak Dîni Kur’ân Dili, VIII, 5734)
“Sebbih Sûresi” de denilen A’lâ Suresi’ni Resulullah (s.a.s.) çok severdi, hatta bu sureye “Efdalu’l
Müsebbihât” ismini vermişti. Bayram ve cuma namazlarında Gâşiye ve A’lâ Suresi’ni; bayram günü cumaya rast
gelirse her iki sureyi de okuduğu pek çok hadîste geçmektedir.
Bu surede Allah’u Teâlâ, kâinâtın esrarını, var edilişini ve ilerleyişini, düzenini, Kur’an-ı Kerîm’in
kendine has üslûbuyla ifade etmiştir. Kâinatta yürürlükte olan bütün kanunları, Allah bu surenin satırlarına
sığdırmıştır. Dolayısıyla bu sureyi dikkatle okumak gerekir.
A’lâ suresi ondokuz ayet olup, fâsılası “yâ” şeklinde yazılan eliftir.
Her gün kıldığımız beş vakit namazın her secdesinde en az üç defa söylediğimiz tesbih cümlesi, bu suredeki
ilk ayetin hükmüdür:
“O çok yüce Rabbinin ismini tesbih et.” (1)
Bundan evvel secdede “Allâhümme leke secedtü: Allah’ım sana secde ettim.” denirdi. (el-Kâdî Beydâvî;
Tefsîru’l-Beydâvî, İstanbul 1303,11, 598) .
Buradaki hitap Hz. Peygamber’e Rabbinden gelmektedir. Hem de ayrı bir sevimlilik ve yakınlık havası
içinde… Dolayısıyla Hz. Peygamber bu emri okur ve surenin diğer ayetlerine geçmeden “sübhâne Rabbiye’l-
Â’lâ” derdi. (Seyyid Kutub, Fi Zılâli’l-Kur’an, Beyrut (tarihsiz) XXX, 126). Böylece emre, hemen itaat
ettiğini bilfiil gösterdi.
Kâinatta, zerreden kürreye, canlı cansız her şeyi yoktan var eden, ahenkli yaratan, devamlılık dengesini
kurarak sevk ve idaresini programlayan… İnsana doğruyu-eğriyi öğreten ve kâinatı insanın hizmetine boyun
eğdiren… O yüce kudretin sahibinin Allah’u Teâlâ olduğunu şu ayetlerde okuyoruz:
“Ki o, (her şeyi) yaratıp düzene koyandır. Ölçüsünü takdir edip yol gösterendir.” (2-3)
Hayatı verenin de alanın da Allah (c.c.) olduğu ve her canlının bir sonu, dünyanın ise bir kıyâmeti olduğunu
şu ayetler dile getirmektedir:
“Yeşilliği (topraktan) çıkaran, sonra da onu kapkara ve kupkuru hâle getiren odur.” (4-5).
Hz. Peygamber (s.a.s.) Kur’an-ı eksiksiz tebliğ edebilmenin sorumluluğunu biliyordu. En küçük bir harfini
bile unutmamak gayretiyle, Cebrâil’in (a.s.) okuduğu vahyi âyet âyet tekrarlıyordu. Nihayet, Rabbinin bu
hususu tekeffül ettiğini belirten şu müjdeyle rahatlamıştı:
“Sana (Kur’an’ı) okutacağız da Allah’ın dilediği hariç- sen onu unutmayacaksın. Çünkü Allah, açığı da
gizleneni de bilir.” (6-7)
Zîrâ Resulullah’a okutması da, onun unutmaması da Allah’ın sınırsız iradesi altında, kendi nezdinde malum
bir plân dahilinde olmaktadır. şu ayette belirtilen kolaylık da bu plâna dahildir:
“Seni en kolay olana yöneltip (muvaffak edeceğiz). Şimdi sen, fayda verecekse (kalplere girecek bir nokta ve
tebliğe bir vâsıta bulduğun yerde) öğüt ver.” (8-9)
Verilen böyle bir öğütten sonra, insanlar kendi durumlarıyla başbaşadır. Vardıkları netice, tuttukları yola
bağlıdır. Allah onlara, bu öğüde verdikleri karşılığa göre muâmele edecektir:
“(Yaratıcının varlığını anlayıp, ona saygı duyarak) ondan korkan öğüt alacaktır. (Derince düşünmeyen,
gerçekleri anlamayan) kötü kimse ise o öğüde uzak duracaktır.” (10-11)
(Ki öğüde uzaktan bakan) o kimse büyük ateşe girecek, orada ne ölecek, ne de (tam manasıyla) canlı
kalacaktır. ” (12-13)
Resulullah (s.a.s.) namazı kendi örnek kılışıyla ve hadislerdeki açıklamalarıyla biz müslümanlara
öğretmiştir. Namazın kılınışı sûrenin şu ayetlerine göre düzenlenmiştir:
“Gerçekten felâh buldu (her türlü kirden) temizlenen. Rabbinin adını anıp namaz kılmış olan…” (14-15)
Önce maddî-manevî kirden temizlik, Allah’ı zikretmek ve sonra namaz kılmak… Bu tertipten dolayı namaza
“Allahü Ekber” diyerek başlarız. İşte; öğüt alarak temizlenip, namaza “Allah’ı zikrederek” başlayan, ilk
ayetlerde geçen “Kudretullah”ı tefekkür ederek ve kendini mecbur hissederek ibâdete devam eden kimse;
a) Dünyada felâh bulmuştur. Allah’a güvendiği ve onun kendisini koruduğuna inandığı için huzûr içinde
yaşamıştır .
b) Ahirette felâh bulmuştur, büyük ateşten kurtulup, haz ve nîmetler içinde yüzmektedir.
Ama insanlardan bunu anlayanlar azınlıktadır:
“Fakat siz (ey insanlar) âhiret daha hayırlı ve daha devamlı olduğu halde, dünya hayatını tercih
ediyorsunuz!..” (16-17)
Halbuki ahiret iki nedenden ötürü dünyaya tercih edilir:
1) Ahiret, nîmet ve lezzet bakımından dünyadan pek çok üstündür.
2) Dünya fânı, Cennet hayatı ise bakîdir, ebedidir. Dünyaya “dünya” denilmesi tesadüfi değildir Dünya,
çabucak gelip geçici olduğu gibi, düşürücü ve alçaltıcıdır da.
Ve son olarak, bütün bu bilgiler, bu köklü ve derin gerçekler diğer semavî kitaplarda da yer alır:
“Şüphesiz bunlar, ilk (gönderilen) kitaplarda -İbrahim ve Mûsa’nın sahîfelerinde- de vardır.” (18-19)
Bütün peygamberler tek bir irade ile gönderilmiştir. Teferruat değişse bile, ana kaynak “Levh-i Mahfûz”
birdir ve Rabb’ın katındandır.
Bilâl TEMİZ


Etiketler: ,


Kategori: